Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zadanie V

 
 
 
 

Informacje ogólne: 

Długość odcinka: 22,618 km

System: Projektuj i Buduj

Wykonawca: Lider: Budimex S.A., Partner: FERROVIAL AGROMAN S.A.

Wartość Kontraktu: 785.556.812,25 PLN brutto

Numer umowy: GDDKiA O/WR I-2/PO/181/R/I-4/2013

Data podpisania Umowy: 27.02.2015

Data przekazania Placu Budowy: 27.02.2015

Kamienie Milowe:

KM nr 1 - złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie do 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID/PnB
KM nr 2 - złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek w terminie 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych
KM nr 3 - wykonane w terminie 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowania, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty o wartości niemniejszej niż 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
 
ZAKRES ROBÓT
 • budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S3 o długości ok. 22,6 km oraz 3 węzły drogowe: Legnica Północ w km 67+436, Legnica Zachód w km 74+151 oraz Legnica II w km 1+235
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową
 • przygotowanie terenu pod przyszłe MOP-y II i III kategorii
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii
 • budowa dróg dojazdowych (obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej), w tym uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich przyszłej kategorii
 • zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego (w przypadku skrzyżowania projektowanej drogi z linią kolejową), w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się
  w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego; zaniechanie likwidacji lub zamknięcia dla ruchu drogowego dotychczasowych przejazdów po wybudowaniu skrzyżowania dwupoziomowego wymaga zgody zarządu kolei, wyrażonej w porozumieniu z zarządem drogi
 • budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową;
 • budowa dróg obsługujących, serwisowych i dojazdowych
 • budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne
 • budowa urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń
 • budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci
  i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne
 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych
 • budowa sieci teletechnicznej
 • budowa oświetlenia drogowego
 • oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego
 • rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę po zakończeniu robót
 • dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizowanie ww. zobowiązania
 • wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i opracowanie szkicu przebiegu granic całego pasa drogowego
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową uzgodnioną z zarządcami dróg publicznych
  w zakresie wywołanym budową drogi ekspresowej i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.