Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zadanie IV

 

Informacje ogólne: 

Długość odcinka: 11,3 km

System: Projektuj i Buduj

Wykonawca:  Lider: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., Partner: MOTA-ENGIL ENGENHARIAE CONSTRUCAO S.A.,

Wartość Kontraktu: 260.903.266,70 PLN brutto

Numer umowy:  GDDKiA O/WR I-2/PO/180/R/I-4/2013

Data podpisania Umowy: 26.01.2015

Data przekazania Placu Budowy: 25.02.2015
 
Kamienie Milowe:
KM nr 1  - złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID/PnB,
KM nr 2  -  złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek w terminie 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych
KM nr 3   - wykonane w terminie 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty o wartości niemniejszej niż 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
 
 
ZAKRES ROBÓT
 • Budowę drogi ekspresowej o długości ok. 11,3 km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu.
 • Budowę 2 węzłów drogowych: „Lubin Zachód” i „Lubin Południe”.
 • Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.
 • Budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.
 • Budowę dróg (dojazdów) technologicznych.
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektówinżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
 • Budowę 2 wiaduktów drogowych w ciągu drogi ekspresowej o przekroju docelowym – dwie jezdnie po 3 pasyruchu każda o maksymalnej długości 56 m.
 • Budowę 3 przejść dla zwierząt wraz z przeprowadzeniem cieku wodnego pod drogą ekspresową.
 • Budowę 3 przejazdów gospodarczych pod drogą ekspresową (w tym 1 pełniącego jednocześnie funkcjęprzejścia dla zwierząt).
 • Budowę wiaduktu nad drogą ekspresową w ciągu drogi lokalnej.
 • Budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
 • Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg (rowówprzydrożnych, rowów szczelnych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, osadników iseparatorów i innych).
 • Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych iodbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
 • Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranówakustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe, urządzeńoczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem).
 • Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z planowaną drogą w zakresie: oświetlenia, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, sieci gazowej, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacji oraz linii teletechnicznych.
 • Likwidacja sieci ciepłowniczej
 • Budowę kanalizacji teletechniczna dla potrzeb przyszłego systemu łączności i zarządzania ruchem.
 • Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych – urządzeniaorganizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
 • Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działeksąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 • Ogrodzenie drogi S-3 na całej jej długości.
 • Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
 • Wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S-3.
 • Wykonanie nasadzeń zieleni.
 • Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzedrozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
 • Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi naczas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak równieżw okresie usuwania wad.