Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zadanie III

 

 

Informacje ogólne: 

Nazwa projektu unijnego:  Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica

Nr projektu: POIS.03.01.00-00-0001/15        

Data podpisania UoD:  29.09.2015

Wartość całkowita projektu: ( z ostatniego Aneksu do UoD) 1 826 108 047,77

Wartość dofinansowania UE: ( z ostatniego Aneksu do UoD ) 987 066 467,17

 

Długość odcinka: 14,400 km

ZAKRES ROBÓT

 • odcinek drogi ekspresowej o nawierzchni bitumicznej;
 • węzły drogowe: Kaźmierzów w km 34+056,79, Polkowice w km 41+190,00, Lubin Północ w km 47+142,56;
 • Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): przygotowanie terenu pod przyszłe MOP-y II i III kategorii, zlokalizowane w okolicach km 35+800 i km 44+250;
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii;
 • drogi dojazdowe (obsługujące tereny przyległe do drogi ekspresowej), w tym uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich przyszłej kategorii;
 • w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego;
 • w przypadku skrzyżowania drogi innej kategorii niż droga krajowa z linią kolejową – uwzględnienia w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym rozwiązań umożliwiających zaprojektowanie skrzyżowania dwupoziomowego w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego;
 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową;
 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, w tym uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich kategorii w zakresie wywołanym budową drogi ekspresowej;
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne;
 • urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno– naprowadzającym, zieleń;
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych, sieci ciepłowniczych i innych;
 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego;
 • oświetlenie drogowe;
 • oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
 • po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę;
 • dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizowanie ww. zobowiązania;
 • wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i opracowanie szkicu przebiegu granic całego pasa drogowego;
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową uzgodnioną z zarządcami dróg publicznych w zakresie wywołanym budową drogi ekspresowej i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

System: Projektuj i Buduj

Wykonawca: Lider: SALINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ, Partner: SALINI IMPREGILO S.P.A., TODINI CONSTRUZIONI GENERALI S.P.A., 
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INZYNIERYJNO – BUDOWLANYCH EXPORT – PRIBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
Wartość Kontraktu: 561.037.901,99 PLN brutto
Numer umowy: GDDKiA-O/WR I-2/23/PN/U/I-4/2014
Data podpisania Umowy: 22.12.2014r.
Data przekazania Placu Budowy:
 19.01.2015r.
 
Kamienie Milowe:
KM nr 1   10 miesięcy od dnia podpisania umowy: 303 dni 21.10.2015r.
KM nr 2    16 miesięcy od dnia podpisania umowy: 486 dni 21.04.2016r.
KM nr 3    20 miesięcy od daty podpisania umowy: 608 dni 21.08.2016r.
 
Data odstąpienia od Umowy: 29.04.2019r.

Szacowany zakres zrealizowanych Robót: ok. 75%

 

Wykonawca Kontynuacji Robót: Lider: MOTA- ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.  UL. OPOLSKA 110 31-323 KRAKÓW
Partnerzy: MASFALT SP. Z O.O. UL. STEFANA BRYŁA 4, 05-800 PRUSZKÓW, DROGOMEX SP. Z O.O.UL. STEFANA BRYŁA 4, 05-800 PRUSZKÓW

Wartość Kontraktu: 228.352.748,00 PLN brutto
Numer umowy: O.WR.D-3.2410.137.2019
Data podpisania Umowy20.11.2019r.
Data przekazania Placu Budowy:
 27.11.2019r.

Kamienie Milowe:
KM nr 1   5 miesięcy od dnia podpisania umowy: 20.11.2019r.