Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2021-10

Postęp robot październik 2021

25.10-31.10.2021
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa ścieralna
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Ogrodzenie drogowe
- Profilowanie terenów płaskich
- Oznakowanie poziome
- Oznakowanie pionowe
- Nawierzchnia poboczy
- Bariery linowe
- Ścieki korytkowe w pasie rozdziału
Roboty mostowe:
WD-26
- Montaż barier ochronnych
- Ułożenie żywicy na kapie chodnikowej wąskiej
- Kosmetyka / porządkowanie obiektu
- Przełożenie ruchu na obiekt
PE-08
- Montaż balustrad w pasie rozdziału
- Próbne obciążenie obiektu
WD-27
- Montaż balustrad w pasie rozdziału
- Próbne obciążenie obiektu
WD-28
- Żywice na kapach chodnikowych
- Montaż barier
- Dokończenie formowania stożków przy deskach gzymsowych
- Kosmetyka betonu
- Iniekcja rys
- Próbne obciążenie obiektu
WD-29A
- Balustrady na schodach skarpowych
- Kosmetyka betonu
WD-29
- Balustrady na schodach skarpowych
- Kosmetyka betonu
- Próbne obciążenie obiektu
WD-30
- Próbne obciążenie obiektu
PT KGHM
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
- Montaż barier ochronnych
- Uzupełnienie kostki brukowej przy fundamentach barier
PE-10
- PE-10C - oś C2 - zbrojenie fundamentu PE-10C.6
- PE-10C - oś C2 - beton wyrównawczy pod fundament PE-10C.4
- PE-10C - oś C1 - ciosy - zbrojenie szalowanie
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy - segment 8, 9, 10 - warstwa E-E
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy - segment 9, 10, 11, 12 - warstwa F-F
- PE-10B - zbrojenie płyty PE-10B.2
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej PE-10B.2
- PE-10B - betonowanie płyty pomostowej PE-10B.2
PE-11
- Wykonanie uszczelnienia krawężników w strefach przydylatacyjnych
PE-12
- Wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego, j. prawa
- Wykonanie uszczelnienia krawężników w strefach przydylatacyjnych
WA-1
- Odtworzenie kostki brukowej, powierzchnie poziome, j. lewa
- Odtworzenie barier energochłonnych j. prawa
- Odtworzenie balustrad j. lewa
- Nawierzchnia na kapie chodnikowej w strefach przydylatacyjnych podpora 1 i 3, j. lewa
- Wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego, j. lewa
- Montaż balustrad schodów skarpowych
- Wykonanie uszczelnienia krawężników w strefach przydylatacyjnych
WA-2
- Montaż balustrad schodów skarpowych
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Regulacja wysokości studni
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych;
Branża elektroenergetyczna
- Montaż szaf oświetleniowych Węzeł Polkowice Południe
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Sprawdzenie ciągłości kabli Węzeł Polkowice Południe, Węzeł Polkowice Północ
- Uzbrojenie stacji słupowej transformatorowej - i przygotowanie pod montaż transformatora
- Montaż szaf oświetleniowych MOP Polkowice
- Pionowanie słupów;
- Uruchomiono oświetlenie na węźle Polkowice Południe;
Branża hydrotechniczna
- Prace utrzymaniowe na zbiornikach;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki;
- Prace związane z zabezpieczeniem po kradzieżach elementów żeliwnych na studniach KD;
- Czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

18.10-24.10.2021
Roboty drogowe
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Oczyszczanie pod oznakowanie poziome
- Ogrodzenie drogowe
- Profilowanie terenów płaskich
- Rów chłonny
- Oznakowanie poziome
- Nawierzchnia poboczy
- Oznakowanie pionowe
- Trasowanie pod oznakowanie poziome
Branża mostowa
WD-25A
- Uzupełnienie ekranów
WD-25B
- Uzupełnienie ekranów
WD-25C
- Uzupełnienie ekranów
WD-26
- Dozbrojenie kap przy dylatacjach
- Porządkowanie obiektu
- Wykonanie drenażu na UN
- Przygotowanie pod SMA
- Uzupełnienie odwodnienia
- Nawierzchnia z SMA na obiekcie
WD-27
- Montaż balustrad na schodach skarpowych - zakończono
WD-28
- Iniekcja rys
- Kosmetyka betonu
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych UN
- Montaż barier
WD-29A
- Montaż balustrad jezdnia prawa
- Balustrady na schodach skarpowych
WD-29
- Montaż barier - jezdnia prawa
- Balustrady na schodach skarpowych
- Iniekcja rys
- Naprawa stref zakotwień oś A, C
- Kosmetyka betonu
WD-30
- Uzupełnienie odwodnienia
PE-08
- Montaż balustrad na schodach skarpowych
PE-09
- Uzupełnienie ekranów
WD-31
- Uzupełnienie odwodnienia
PT KGHM
- konstrukcja ław fundamentowych pod bariery mostowe
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
- Montaż barier ochronnych
- Ułożenie żywic na fundamentach pod bariery
PE-10
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy - segment 6, 7, 8
- PE-10C - oś C2 - beton wyrównawczy pod fundament PE-10C.5, PE-10C.6
- PE-10C - oś C2 - deskowanie fundamentu PE-10C.6
- PE-10C - oś C1 - wykonanie ciosów (po określeniu przez Projektanta sposobu postępowania z przesuniętą osią - element wykonany przez poprzedniego Wykonawcę)
- PE-10B - zbrojenie płyty PE-10B.2
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej PE-10B.2
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy - segment 8, 9, 10
- PE-10C - oś C2 - beton wyrównawczy pod skrzydło SK4
PE-11
- Odtworzenie kostki brukowej, powierzchnie poziome, j. prawa
- Odtworzenie barier energochłonnych, j. prawa
- Odtworzenie balustrad w pasie rozdziału, j. prawa
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych, j. prawa
- Nawierzchnia na kapie chodnikowej w strefach przydylatacyjnych podpora 1 i 2 j. prawa
PE-12
- Odtworzenie kostki brukowej, powierzchnie poziome, j. prawa
- Odtworzenie barier energochłonnych, j. prawa
- Odtworzenie balustrad w pasie rozdziału, j. prawa
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych, j. prawa
- Nawierzchnia na kapie chodnikowej w strefach przydylatacyjnych podpora 1 i 2 j. prawa
- Wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego, j. prawa
- Wykonanie uszczelnienia krawężników w strefach przydylatacyjnych
WA-1
- Odtworzenie kostki brukowej, powierzchnie poziome, j. lewa
- Betonowanie kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, podpora 1 i 3 j. lewa
- Odtworzenie barier energochłonnych, j. prawa
- Odtworzenie balustrad j. lewa
- Nawierzchnia na kapie chodnikowej w strefach przydylatacyjnych podpora 1 i 3, j. lewa
- Wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego, j. lewa
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów;
- Regulacja wysokości studni
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych;
- Zakończono prace na odcinku kanału technologicznego w rejonie PE10;
Branża elektroenergetyczna
- Sprawdzenie ciągłości kabli Węzeł Polkowice Południe, Węzeł Polkowice Północ
- Sprawdzenie ciągłości kabli dla Systemu Sterowania Ruchem SZR Węzeł Lubin Północ, MOP Lubin
- Uzbrojenie stacji słupowej transformatorowej - i przygotowanie pod montaż transformatora
- Montaż podwójnego wysięgnika i opraw na obiekcie WD32;
- Kontynuacja prace przy zasilaniu monitoringu obiektu WD29;
- Kontynuacja prac przy systemie arot most na obiekcie WD26;
- Zamontowano szafy Oświetleniowe na MOP Lubin, Węzeł Lubin Północ;
Branża hydrotechniczna
- Prace utrzymaniowe na zbiornikach;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników;
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki;
- Prace związane z zabezpieczeniem po kradzieżach elementów żeliwnych na studniach KD;
- Czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej
- Dalsze prace związane z przebudową kolizji kanału DB10 i ciepłociągu;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

11.10-7.10.2021
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Oczyszczanie pod oznakowanie poziome
- Ogrodzenie drogowe
- Profilowanie terenów płaskich
- Rów chłonny
- Oznakowanie poziome
- Oznakowanie pionowe
- Wykop rowu
- Trasowanie pod oznakowanie poziome
Roboty mostowe:
WD-25A
- Uzupełnienie ekranów
WD-25B
- Uzupełnienie ekranów
WD-25C
- Uzupełnienie ekranów
WD-26
- Dozbrojenie kap przy dylatacjach
- Porządkowanie obiektu
- Wykonanie zasypki za przyczółkami
- Poprawki frezowania nawierzchni na ustroju
PE-08
- Uzupełnienie ekranów
WD-27
- Uzupełnienie ekranów
- Rozpoczęcie montażu balustrad skrajnych
WD-28
- Montaż desek gzymsowych na UN
- Montaż zbrojenia kap na UN
- Betonowanie kap na UN
- Uszczelnienie desek gzymsowych
WD-29A
- Montaż obrukowania w pasie rozdziału
- Stożki - dokończenie obrukowania
- Stożki - dokończenie schodów skarpowych
- Montaż balustrad jezdnia prawa
- Balustrady na schodach skarpowych
WD-29
- Montaż obrukowania w pasie rozdziału
- Stożki - dokończenie obrukowania
- Stożki - dokończenie schodów skarpowych
- Balustrady na schodach skarpowych
- Montaż barier
- Iniekcja rys
WD-30
- Powierzchnie poziome stożków (łezki + pas rozdziału) - umocnienie z kostki
PE-09
- Powierzchnie poziome stożków (łezki + pas rozdziału) - umocnienie z kostki
WD-31
- Rozpoczęcie montażu balustrad skrajnych
PT KGHM
- konstrukcja ław fundamentowych pod bariery mostowe
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
PE-10
- PE-10B - zbrojenie płyty seg. 2
- PE-10B - rozdeskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej seg.1
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej seg.2
- PE-10A - oś A1 uzupełnienie pustek w zasypce pod wspornikami seg. 5,6
- PE-10C - zasypka za osią C1
- PE-10C - beton wyrównawczy pod poprzecznice seg. 4,5,6
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy
- PE-10C - beton wyrównawczy pod poprzecznice seg. 1,2,3
PE-11
- Zasypka ścianki zaplecznej podpora 1 i 2 j. prawa
- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach, w strefie wymiany dylatacji j. prawa
- Zbrojenie kap chodnikowych j. prawa
- Montaż krawężnika na skrzydłach j. prawa
- Montaż profili gzymsowych w strefach przydylatacyjnych j. prawa
- Montaż ścieku przykrawężnikowego j. prawa
- Beton kap chodnikowych od strony dojazdów do obiektu j. prawa
PE-11A
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
PE-11B
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
PE-12
- Zasypka ścianki zaplecznej podpora 1 i 2 j. prawa
- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach, w strefie wymiany dylatacji j. prawa
- Zbrojenie kap chodnikowych j. prawa
- Montaż krawężnika na skrzydłach j. prawa
- Montaż profili gzymsowych w strefach przydylatacyjnych j. prawa
- Montaż elementów odwodnienia na obiekcie: wpusty oraz drenaże j. prawa
- Beton kap chodnikowych od strony dojazdów do obiektu j. prawa
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
PE-12A
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
WA-1
- Wykonywanie izolacji z papy ścianki zaplecznej podpora 3 j. lewa
- Wykonywanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi, podpora 1 j. lewa
- Zbrojenie kap chodnikowych j. lewa
- Zasypka ścianki zaplecznej podpora 1 i 3, j. lewa
- Frezowanie nawierzchni SMA na obiekcie j. lewa
- Montaż krawężnika i desek gzymsowych w strefach przydylatacyjnych j. lewa
- Montaż balustrad schodów skarpowych
WA-2
- Montaż balustrad schodów skarpowych
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów;
- Regulacja wysokości studni
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych;
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci do złączy SN (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Sprawdzenie ciągłości kabli Węzeł Polkowice Południe, Węzeł Polkowice Północ
- Sprawdzenie ciągłości kabli dla Systemu Sterowania Ruchem SZR Węzeł Lubin Północ, MOP Lubin
- Uzbrojenie stacji słupowej transformatorowej - i przygotowanie pod montaż transformatora
- Montaż podwójnego wysięgnika i opraw na obiekcie WD32;
- Rozpoczęto prace przy zasilaniu monitoringu obiektu WD29;
- Kontynuacja prac przy systemie arot most na obiekcie WD26;
Branża hydrotechniczna
- Prac nie przewidziano;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników;
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki;
- Prace związane z zabezpieczeniem po kradzieżach elementów żeliwnych na studniach KD;
- Czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej
- Rozpoczęcie prac związanych z przebudową kolizji kanału DB10 i ciepłociągu pod WA-2;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe :
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

04.10-10.10.2021
Roboty drogowe:
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Oczyszczanie nawierzchni pod SMA
- Profilowanie oraz uzupełnienie kruszywa 0/31,5
- Nawierzchnia z kostki - chodnik , zatoka autobusowa
- Ogrodzenie drogowe
- Profilowanie terenów płaskich
- Rów chłonny
- Oznakowanie pionowe
Roboty mostowe:
WD-25A
- Uzupełnienie ekranów
WD-25B
- Uzupełnienie ekranów
WD-25C
- Uzupełnienie ekranów
WD-26
- Układanie żywic przy dylatacjach wszystkich podpór
- Układanie papy przy dylatacjach wszystkich podpór
- Układanie ATL przy dylatacjach wszystkich podpór
- Rozdeskowanie podpory A
- Rozdeskowanie podpór B i C od spodu
- Porządkowanie obiektu
PE-08
- Wykonywanie kostki brukowej na łezkach i w pasie rozdziału
WD-27
- Wykonywanie kostki brukowej na łezkach i w pasie rozdziału
WD-28
- Wklejanie kotew talerzowych na IN
- Montaż desek gzymsowych na UN
- Montaż zbrojenia kap na UN
- Wykonanie ATL
- Drenaż na jezdni UN
- Montaż wpustów na jezdni UN
WD-29A
- Montaż obrukowania w pasie rozdziału
- Stożki - dokończenie obrukowania
- Stożki - dokończenie schodów skarpowych
- Montaż balustrad jezdnia lewa
- Montaż balustrad schodów skarpowych
WD-29
- Uszczelnienie desek gzymsowych jezdnia prawa
- Montaż obrukowania w pasie rozdziału
- Stożki - dokończenie obrukowania
- Stożki - dokończenie schodów skarpowych
- Montaż balustrad schodów skarpowych
- Naprawa stref zakotwień w osi C
- Naprawa spodu ustroju nośnego
WD-30
- Montaż balustrad przy schodach skarpowych - w trakcie
WD-31
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
PT KGHM
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
- konstrukcja ław fundamentowych pod bariery mostowe
PE-10
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej seg.1, 2
- PE-10B - zbrojenie płyty pomostowej seg.1
- PE-10B - betonowanie płyty seg.1
- PE-10B - zbrojenie płyty seg. 2
- PE-10C - zasypka za osią C1
- PE-10C - beton wyrównawczy pod poprzecznice seg. 4,5,6
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy
PE-11
- Wykonywanie izolacji z papy ścianki zaplecznej podpora 1 i 2, j. prawa
- Zasypka ścianki zaplecznej podpora 1 i 2 j. prawa
- Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego j. prawa
- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach, w strefie wymiany dylatacji
- Zbrojenie kap chodnikowych
- Betonowanie kap chodnikowych
- Montaż balustrad schodów skarpowych
- Montaż elementów odwodnienia na obiekcie: wpusty, drenaże oraz ściek przykrawężnikowy
PE-11B
- Montaż balustrad przy schodach skarpowych
PE-12
- Wykonywanie izolacji z papy ścianki zaplecznej podpora 1 i 2 oraz płyty pomostu, j. prawa
- Zasypka ścianki zaplecznej podpora 1 i 2 j. prawa
- Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego j. prawa
- Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach, w strefie wymiany dylatacji
- Zbrojenie kap chodnikowych
- Betonowanie kap chodnikowych
WA-1
- Wykonywanie izolacji z papy ścianki zaplecznej oraz płyty pomostu w obrębie wymiany dylatacji, podpora 1 i 3 j. lewa
- Wykonywanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi
- Zbrojenie kap chodnikowych
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów;
- Regulacja wysokości studni
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych;
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci do złączy SN (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Sprawdzenie ciągłości kabli Węzeł Polkowice Południe, Węzeł Polkowice Północ
- Sprawdzenie ciągłości kabli dla Systemu Sterowania Ruchem SZR Węzeł Lubin Północ, MOP Lubin
- Uzbrojenie stacji słupowej transformatorowej - i przygotowanie pod montaż transformatora
Branża hydrotechniczna
- Ewentualne prace naprawcze po opadach
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników;
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki;
- Prace związane z zabezpieczeniem po kradzieżach elementów żeliwnych na studniach KD;
- Czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano;
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

27.09-03.10.2021
Roboty drogowe:
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Rów chłonny
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Oczyszczanie nawierzchni pod SMA
- Profilowanie oraz uzupełnienie kruszywa 0/31,5
- Obrzeża betonowe
- Nawierzchnia z kostki - chodnik , zatoka autobusowa
- Ogrodzenie drogowe
- Podbudowa z kruszywa pod chodnik
Roboty mostowe:
WD-25A
- Prace kosmetyczne i czyszczenie obiektu
- Uzupełnienie ekranów
- Przeprowadzenie badań szczelności odwodnienia
WD-25B
- Prace kosmetyczne i czyszczenie obiektu
- Uzupełnienie ekranów
- Przeprowadzenie badań szczelności odwodnienia
WD-25C
- Prace kosmetyczne i czyszczenie obiektu
- Uzupełnienie ekranów
- Przeprowadzenie badań szczelności odwodnienia
WD-26
- Montaż dylatacji PA wraz ze zbrojeniem i deskowaniem
- Betonowanie dylatacji
PE-08
- Wykonywanie kostki brukowej na łezkach i w pasie rozdziału
- Przeprowadzenie badań szczelności odwodnienia
WD-27
- Wykonywanie kostki brukowej na łezkach i w pasie rozdziału
- Przeprowadzenie badań szczelności odwodnienia
WD-28
- Montaż krawężników na ustroju nośnym
- Wiercenie otworów pod kotwy talerzowe
- Wklejanie kotew talerzowych
- Montaż desek gzymsowych
- Naprawa powierzchni betonu - kosmetyka betonu
WD-29A
- Montaż obrukowania w pasie rozdziału
- Stożki - dokończenie obrukowania
- Stożki - dokończenie schodów skarpowych
- Montaż balustrad jezdnia lewa
WD-29
- Kosmetyka betonu
- Uszczelnienie desek gzymsowych jezdnia prawa
- Montaż balustrad na jezdni lewej
- Montaż obrukowania w pasie rozdziału
- Stożki - dokończenie obrukowania
- Stożki - dokończenie schodów skarpowych
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych jezdnia prawa
PE-09
- montaż blach osłonowych na pionowych dylatacjach podpór (od widocznej strony)
WD-31
- wymiana nieszczelnych wkładek gumowych w dylatacjach modułowych (jezdnia lewa i prawa)
- montaż schodów skarpowych
- deskowanie pozostałych 2 szt fundamentów pod umocnienie stożków nasypowych (WD31/PT KGHM)
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
- kosmetyka powierzchni betonowej podpór A i B (pod obiektem)
PT KGHM
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
- konstrukcja ław fundamentowych pod bariery mostowe
PE-10
- PE-10C - zasypka za osią C1
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej seg.1, 2
- PE-10B - zbrojenie płyty pomostowej seg.1
- PE-10B - przygotowanie tymczasowego najazdu do osi PE-10A1 - PE-10B2
PE-11
- Wykonywanie izolacji ścianki zaplecznej podpora 1 i 2, j. prawa
- Zbrojenie kap chodnikowych
- Betonowanie kap chodnikowych na podporze 2 na ustroju nośnym
- Montaż desek gzymsowych i krawężników podpora 1 j. prawa
PE-12
- Wykonywanie izolacji z papy płyty pomostu i ścianki zaplecznej podpora 1 i 2
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1, j. prawa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej podpora 1, j. prawa
- Betonowanie kap chodnikowych na podporze 2 na ustroju nośnym
- Wykonywanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi od strony ustroju nośnego podpora 1 j. prawa
- Montaż desek gzymsowych i krawężników podpora 1, j. prawa
WA-1
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. lewa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. lewa
Roboty branżowe
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów;
- Dostosowanie przebiegu kanału technologicznego do rzędnych rowów drogowych;
- Dokończenie kanału technologicznego w rejonie WD29;
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych;
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci do złączy SN (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Montaż opraw oświetleniowych w. Polkowice Północ
- Montaż opraw oświetleniowych w. Polkowice Południe
- Sprawdzanie ciągłości kabli MOP Lubin , MOP Polkowice
Branża hydrotechniczna
- Wykonanie rowów dopływowych do Stawu 1;
- Roboty naprawcze na zbiorniku Z-10;
- Poprawka humusowania w rejonie rowu dopływowego do zbiornika Z-16;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników;
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki;
- Prace związane z montażem skradzionych elementów żeliwnych na studniach KD;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań