Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2021-09

Postęp robót wrzesień 2021

27.09-03.10.2021
Roboty drogowe:
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Rów chłonny
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Oczyszczanie nawierzchni pod SMA
- Profilowanie oraz uzupełnienie kruszywa 0/31,5
- Obrzeża betonowe
- Nawierzchnia z kostki - chodnik , zatoka autobusowa
- Ogrodzenie drogowe
- Podbudowa z kruszywa pod chodnik
Roboty mostowe:
WD-25A
- Prace kosmetyczne i czyszczenie obiektu
- Uzupełnienie ekranów
- Przeprowadzenie badań szczelności odwodnienia
WD-25B
- Prace kosmetyczne i czyszczenie obiektu
- Uzupełnienie ekranów
- Przeprowadzenie badań szczelności odwodnienia
WD-25C
- Prace kosmetyczne i czyszczenie obiektu
- Uzupełnienie ekranów
- Przeprowadzenie badań szczelności odwodnienia
WD-26
- Montaż dylatacji PA wraz ze zbrojeniem i deskowaniem
- Betonowanie dylatacji
PE-08
- Wykonywanie kostki brukowej na łezkach i w pasie rozdziału
- Przeprowadzenie badań szczelności odwodnienia
WD-27
- Wykonywanie kostki brukowej na łezkach i w pasie rozdziału
- Przeprowadzenie badań szczelności odwodnienia
WD-28
- Montaż krawężników na ustroju nośnym
- Wiercenie otworów pod kotwy talerzowe
- Wklejanie kotew talerzowych
- Montaż desek gzymsowych
- Naprawa powierzchni betonu - kosmetyka betonu
WD-29A
- Montaż obrukowania w pasie rozdziału
- Stożki - dokończenie obrukowania
- Stożki - dokończenie schodów skarpowych
- Montaż balustrad jezdnia lewa
WD-29
- Kosmetyka betonu
- Uszczelnienie desek gzymsowych jezdnia prawa
- Montaż balustrad na jezdni lewej
- Montaż obrukowania w pasie rozdziału
- Stożki - dokończenie obrukowania
- Stożki - dokończenie schodów skarpowych
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych jezdnia prawa
PE-09
- montaż blach osłonowych na pionowych dylatacjach podpór (od widocznej strony)
WD-31
- wymiana nieszczelnych wkładek gumowych w dylatacjach modułowych (jezdnia lewa i prawa)
- montaż schodów skarpowych
- deskowanie pozostałych 2 szt fundamentów pod umocnienie stożków nasypowych (WD31/PT KGHM)
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
- kosmetyka powierzchni betonowej podpór A i B (pod obiektem)
PT KGHM
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
- konstrukcja ław fundamentowych pod bariery mostowe
PE-10
- PE-10C - zasypka za osią C1
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej seg.1, 2
- PE-10B - zbrojenie płyty pomostowej seg.1
- PE-10B - przygotowanie tymczasowego najazdu do osi PE-10A1 - PE-10B2
PE-11
- Wykonywanie izolacji ścianki zaplecznej podpora 1 i 2, j. prawa
- Zbrojenie kap chodnikowych
- Betonowanie kap chodnikowych na podporze 2 na ustroju nośnym
- Montaż desek gzymsowych i krawężników podpora 1 j. prawa
PE-12
- Wykonywanie izolacji z papy płyty pomostu i ścianki zaplecznej podpora 1 i 2
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1, j. prawa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej podpora 1, j. prawa
- Betonowanie kap chodnikowych na podporze 2 na ustroju nośnym
- Wykonywanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi od strony ustroju nośnego podpora 1 j. prawa
- Montaż desek gzymsowych i krawężników podpora 1, j. prawa
WA-1
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. lewa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. lewa
Roboty branżowe
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów;
- Dostosowanie przebiegu kanału technologicznego do rzędnych rowów drogowych;
- Dokończenie kanału technologicznego w rejonie WD29;
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych;
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci do złączy SN (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Montaż opraw oświetleniowych w. Polkowice Północ
- Montaż opraw oświetleniowych w. Polkowice Południe
- Sprawdzanie ciągłości kabli MOP Lubin , MOP Polkowice
Branża hydrotechniczna
- Wykonanie rowów dopływowych do Stawu 1;
- Roboty naprawcze na zbiorniku Z-10;
- Poprawka humusowania w rejonie rowu dopływowego do zbiornika Z-16;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników;
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki;
- Prace związane z montażem skradzionych elementów żeliwnych na studniach KD;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

20.09-26.09.2021
Roboty drogowe :
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Oczyszczanie nawierzchni pod SMA
- Profilowanie oraz uzupełnienie kruszywa 0/31,5
- Obrzeża betonowe
- Nawierzchnia z kostki na wyspach
- Ogrodzenie drogowe
- Przepust PEHAD 1000
- Nawierzchnia poboczy
- Podbudowa chodnika C1.5/2.0
- Krawężnik betonowy
Roboty mostowe:
WD-25A
- Prace kosmetyczne i czyszczenie obiektu
WD-25B
- Prace kosmetyczne i czyszczenie obiektu
WD-25C
- Prace kosmetyczne i czyszczenie obiektu
WD-26
- Montaż dylatacji PA wraz ze zbrojeniem i deskowaniem
- Betonowanie dylatacji
PE-08
- Wykonywanie kostki brukowej na łezkach i w pasie rozdziału
WD-27
- Wykonywanie kostki brukowej na łezkach i w pasie rozdziału
WD-28
- Przygotowanie płyty nadbetonu pod ułożenia izolacji termozgrzewalnej
- Ułożenie izolacji termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego
- Betonowanie kap na skrzydłach - za podporą C
- Naprawa powierzchni betonu - kosmetyka betonu
- Montaż krawężników na ustroju nośnym
- Wiercenie otworów pod kotwy talerzowe
WD-29A
- zasypka w pasie rozdziału i brakująca część stożka pod wykonanie obrukowania
WD-29
- Montaż barier jezdnia prawa
- Betonowanie kapy chodnikowej na skrzydle za podporą A1
- Osadzenie góry wpustów, wykonanie drenażu na płycie jezdni prawej
- Kosmetyka betonu
- Naprawa zakotwień oś C - wykuwanie wadliwego betonu
- Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych jezdnia prawa
- uszczelnienie desek gzymsowych jezdnia prawa
- zasypka w pasie rozdziału i brakująca część stożka pod wykonanie obrukowania
PE-09
- montaż barier mostowych na ustroju nośnym jezdni prawej i lewej
- wykonanie obruków powierzchni płaskich ("łezki" oraz obruk w pasie rozdziału)
- wykonano odwodnienie z dylatacji modułowych dla obu jezdni.
WD-31
- montaż krawężników zanikających za p. A i B jezdni lewej i prawej
- ułożenie nawierzchni ścieralnej SMA na UN jezdni prawej
- montaż schodów skarpowych
- roboty brukarskie na powierzchni stożków skarpowych
PT KGHM
- konstrukcja ław pod bariery ochronne
- montaż blach osłonowych na pionowych dylatacjach podpór
WD-33
- Montaż dodatkowych pasów profilowych na barierach ochronnych
PE-10
- PE-10C - zasypka za osią C1
- PE-10C - oś C2 - dodatkowa rozbiórka materaca w segmencie nr 1
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej seg.1, 2
- PE-10B - zbrojenie płyty pomostowej seg.1
PE-11
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1, j. prawa
- Przygotowywanie powierzchni płyty ustroju pod wykonanie izolacji z papy j. prawa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej podpora 1, j. prawa
- Wykonywanie izolacji z papy płyty pomostu i ścianki zaplecznej podpora 1 i 2
- Montaż balustrad schodów skaprowych
- Zbrojenie kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej
PE-11B
- Montaż balustrad schodów skarpowych podpora 1 i 2
PE-12
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1, j. prawa
- Przygotowywanie powierzchni płyty ustroju pod wykonanie izolacji z papy j. prawa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej podpora 1, j. prawa
- Wykonywanie izolacji z papy płyty pomostu i ścianki zaplecznej podpora 1 i 2
- Zbrojenie kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej
WA-1
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. lewa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej, podpora 1 i 3, j. lewa
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów
- Dostosowanie przebiegu kanału technologicznego do rzędnych rowów drogowych
- Dokończenie kanału technologicznego w rejonie WD29
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci do złączy SN(MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR (MOP Polkowice; Rondo Lubin Północ)
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Północ
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Południe
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Lubin Północ
Branża hydrotechniczna
- Wykonanie rowów dopływowych do Stawu 1
- Roboty naprawcze na zbiorniku Z-10
- Poprawka humusowania w rejonie rowu dopływowego do zbiornika Z-16
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników
- Umocnienia rowu przy wylocie kanałów DA10/WL
- Dodatkowo wykonano montaż wpustu w ścieku monolitycznym przy obiekcie WD29 JP
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

13.09-19.09.2021
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Bariery drogowe
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Oczyszczanie nawierzchni pod SMA
- Frezowanie nawierzchni
- Rozbiórka kostki na zatoce autobusowej
- Obrzeża betonowe
- Krawężniki (wyspa)
- Ogrodzenie drogowe
- Przepust PEHD fi 600
Roboty mostowe:
WD-25A
- Uzupełnienia wypełnienia ekranów na obiekcie (przy drzwiach)
WD-25B
- Uzupełnienia wypełnienia ekranów na obiekcie (przy drzwiach)
WD-25C
- Uzupełnienia wypełnienia ekranów na obiekcie (przy drzwiach)
WD-26
- Demontaż deskowania dylatacji PB
- Montaż dylatacji PA wraz ze zbrojeniem i deskowaniem
- Betonowanie dylatacji
PE-08
- Montaż wypełnienia ekranów na obiekcie
- Nawierzchnia SMA na obiekcie
- Wykonanie drenażu w linii odwodnienia
WD-27
- Wykonanie drenażu w linii odwodnienia
- Nawierzchnia SMA na obiekcie
- Kosmetyka powierzchni betonu
WD-28
- Przygotowanie płyty nadbetonu pod ułożenia izolacji termozgrzewalnej
- Kapy chodnikowe na skrzydłach za podporą A, C - wklejanie prętów, montaż zbrojenia
- Betonowanie kap na skrzydłach - za podporą A
- Naprawa powierzchni betonu - kosmetyka betonu
WD-29A
- Montaż barier
WD-29
- Montaż barier jezdnia lewa
- Kapy chodnikowe jezdnia prawa na skrzydłach A1 i D1 (zbrojenie, montaż desek)
- ATL jezdnia prawa
- Kosmetyka betonu
- Naprawa zakotwień oś C - wykuwanie wadliwego betonu
- Betonowanie kapy chodnikowej na skrzydle podpora D1
WD-30
- montaż barier mostowych na ustroju nośnym jezdni prawej
PE-09
- montaż schodów skarpowych
- wykonanie obruków powierzchni płaskich ("łezki" oraz obruk w pasie rozdziału)
WD-31
- montaż schodów skarpowych
- wykonanie fundamentu umocnienia stożka nasypowego (p.A prawa strona)
- wykonanie kosmetyki powierzchni betonowych podpór A i B od strony DW331
- wykonano montaż wpustu drogowego w obrębie prawego skrzydła za p. A
- montaż krawężników zanikających za p. A i B jezdni lewej i prawej
PT KGHM
- montaż schodów skarpowych
- roboty przygotowawcze przy wykonaniu ław pod bariery ochronne
PE-10
- PE-10C - izolacja cienka fundamentów oś C1
- PE-10C - zasypka za osią C1
- PE-10C - oś C2 - odtworzenie materacy
- PE-10B - uszczelnienie dylatacji fundamentów
- PE-10B - deskowanie poprzecznic i boku płyty pomostowej seg.1
PE-11
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej podpora 2, j. prawa
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej i montaż dylatacji, podpora 1, j. prawa
- Montaż balustrad schodów skarpowych
- przygotowywanie powierzchni płyty ustroju pod wykonanie izolacji z papy j. prawa
- Wykonywanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi na ustroju nośnym, podpora 2
PE-11B
- Wykonywanie umocnienia powierzchni poziomych z kostki brukowej
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie
- Montaż balustrad schodów skarpowych podpora 1 i 2
PE-12
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1, j. prawa
- Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej z papy, pod kapami chodnikowymi, podpora 2, j. prawa
- Zbrojenie kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, podpora 2, j. prawa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej podpora 1, j. prawa
- przygotowywanie powierzchni płyty ustroju pod wykonanie izolacji z papy j. prawa
PE-12B
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie
WD-33A
- Niwelacja odchyłek wysokościowych wpustów
WA-1
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej, podpora 1, j. lewa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej podpora 1, j. lewa
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej i montaż dylatacji, podpora 3, j. lewa
WA-2
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
Roboty branżowe:
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów
- Dostosowanie przebiegu kanału technologicznego do rzędnych rowów drogowych
- Dokończenie kanału technologicznego w rejonie WD29
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T5.1 w związku z budową rowów drogowych
Branża elektroenergetyczna
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci do złączy SN;
- Dalsze prace związane z uciągleniem sieci ZSR
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Południe
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Lubin Północ
- usunięcie skutków kolizji w rejonie Ronda Polkowice Południe
Branża hydrotechniczna
- Wykonanie rowów dopływowych do Stawu 1
- Roboty naprawcze na zbiorniku Z-10
- Poprawka humusowania w rejonie rowu dopływowego do zbiornika Z-16
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki)
- Umocnienia rowu przy wylocie kanałów DA10/WL i DB8/WL
- dodatkowo rozpoczęto prace związane z kanałem DB10; wstawiono studnie wpadową DB10/SW
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

06.09-12.09.2021
Roboty drogowe:
-Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Ogrodzenie drogowe
- Wykonanie nawierzchni pobocza
- Bariery drogowe
- Podbudowa 0/31,5
- Rów chłonny
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
- Ściek trójkątny
- Oczyszczanie nawierzchni pod SMA
- Rozbiórka kostki na zatoce autobusowej
Roboty mostowe:
WD-25C
- Uzupełnienia wypełnienia ekranów na obiekcie (przy drzwiach)
WD-26
- Demontaż deskowania dylatacji PB
- Montaż dylatacji PA wraz ze zbrojeniem i deskowaniem
PE-08
- Wykonanie warstwy wiążącej z ATL jezdnia prawa
- Nawierzchnia na kapach z żywic jezdnia prawa
- Montaż wypełnienia ekranów na obiekcie
WD-27
- Naprawa strefy nadłożyskowej
- Wykonanie warstwy wiążącej z ATL jezdnia lewa oraz strefa przy dylatacji jezdni prawej
WD-28
- Kapy chodnikowe na skrzydłach za podporą A, C - montaż desek gzymsowych i krawężników
- Szlifowanie ustroju nośnego - naprawa betonu
- Przygotowanie płyty nadbetonu pod ułożenia izolacji termozgrzewalnej
- Przygotowanie płyty nadbetonu pod ułożenia izolacji termozgrzewalnej
- Wykonano izolację termozgrzewalną na całej ściance zaplecznej podpora A
- Zasypka ścianek zaplecznych w obrębie kap chodnikowych - podpora A
- Zasypka ścianek zaplecznych w obrębie kap chodnikowych - podpora C
WD-29A
- Montaż góry wpustów i wykonanie drenażu przed SMA
- SMA na jezdni lewej i prawej
WD-29
- przygotowanie płyty pomostowej jezdnia prawa pod ułożenie izolacji termozgrzewalnej
- ułożenie izolacji płyty pomostowej jezdnia prawa
- kapy chodnikowe na skrzydłach A1, D1 (montaż desek, zbrojenie, wklejanie prętów)
- Montaż góry wpustów i wykonanie drenażu przed SMA - jezdnia lewa
- Uszczelnianie desek gzysmowych jezdnia prawa
- SMA na jezdni lewej
WD-30
- montaż barier mostowych
- ułożono nawierzchnię z SMA na ustroju jezdni lewej i prawej
PE-09
- wykonanie nawierzchni żywicznej na pozostałych kapach chodnikowych (bez warstwy wierzchniej)
- montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych
- ułożono nawierzchnię z SMA na ustroju jezdni lewej i prawej
WD-31
- konstrukcja kap chodnikowych na ustroju nośnym jezdni prawej (montaż kotew talerzowych, zbrojenie)
- betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym jezdni prawej
- wykonanie drenażu podłużnego i poprzecznego UN NP.
- wykonanie nawierzchni z ATL na jezdni prawej UN
- wykonanie kosmetyki powierzchni betonowych podpór A i B od strony DW331
PT KGHM
- wykonanie zasypki drogowej na UN nitki prawej
PE-10
- PE-10C - C1 - betonowanie fundamentu seg.1
- PE-10C - C1 - izolacja cienka fundamentów
- PE-10C - C1 - zasypka fundamentów
- PE-10C - C1 - montaż gum uszczelniających dylatacje fundamentów
- PE-10C - C2 - rozbiórka materacy
- PE-10B - piaskowanie zbrojenia
- PE-10B - ponowne wykonanie uszczelnienia pomiędzy belkami prefabrykowanymi
- PE-10B - deskowanie gzymsów segmentów zewnętrznych od czoła
- PE-10B - montaż gum uszczelniających dylatacje fundamentów
PE-11
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej podpora 2, j. prawa
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej i montaż dylatacji, podpora 1, j. prawa
PE-11A
- Ułożenie przeciwspadku z asfaltu twardolanego
PE-11B
- Wykonywanie umocnienia powierzchni poziomych z kostki brukowej
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie
PE-12
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej i montaż dylatacji, podpora 1, j. prawa
- Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej z papy, pod kapami chodnikowymi, podpora 2, j. prawa
- Zbrojenie kap chodnikowych w strefie przydylatacyjnej, podpora 2, j. prawa
PE-12A
- Ułożenie przeciwspadku z asfaltu twardolanego
PE-12B
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie
WA-1
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
- Zbrojenie wnęki dylatacyjnej i montaż dylatacji, podpora 1 i 3, j. lewa
WA-2
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
Roboty branżowe;
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów
- Dostosowanie przebiegu kanału technologicznego do rzędnych rowów drogowych
- Dokończenie kanału technologicznego w rejonie WD29
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne T 5.1 w związku z budową rowów drogowych
Branża elektroenergetyczna
- Prace przygotowawcze do złączy SN
- zamontowano złącze SN na MOP Polkowice i MOP Lubin
- uzbrojono słupy pod transformatory(bez transformatorów)w rejonie MOP Polkowice;
- Dostosowanie przebiegu SN do rzędnych rowów drogowych zbiornika nr 16
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Południe
- zamontowano brakujące słupy w rejonie MOP Polkowice
Branża hydrotechniczna
- Wykonanie rowów dopływowych do Stawu 1
- Roboty naprawcze na zbiorniku Z-10;
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki
- Regulacja wpustów w ciągu ścieku monolitycznego
- Umocnienia rowu przy wylocie kanałów DA10/WL i DB8/WL;
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań

30.08-05.09.2021
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Wykop rowu
- Humusowanie
- Profilowanie skarp
- Profilowanie terenów płaskich
- Ogrodzenie drogowe
- Wykonanie nawierzchni pobocza
- Bariery drogowe
- Kostka betonowa
- Kruszenie betonów/asfaltów
- Oznakowanie poziome
- Podbudowa 0/31,5
- Rów chłonny
- Umocnienie wlotów/wylotów przepustu
Roboty mostowe:
WD-25A
- Montaż blach osłonowych dylatacji przyczółków
WD-25C
- Montaż blach osłonowych dylatacji przyczółków
WD-26
- Demontaż deskowania dylatacji PB
- Montaż dylatacji PA wraz ze zbrojeniem i deskowaniem
PE-08
- Wykonanie drenażu nawierzchni JP
WD-27
- Zakończenie frezowania i przygotowanie pod izolację na UN
- Wykonanie krawężnika zanikającego w pasie rozdziału
- Naprawa strefy nadłożyskowej
- wykonanie izolacji UN jezdni lewej
- Uciąglenie kap chodnikowych przy dylatacji j. prawa
WD-28
- Kapy chodnikowe na skrzydłach za podporą A, C - montaż desek gzymsowych i krawężników
- Przygotowanie ścianek zaplecznych/wnęk dylatacyjnych pod wykonanie izolacji termozgrzewalnej
- Izolacja termozgrzewalnej na ściankach w obrębie kap chodnikowych - podpora A
- Szlifowanie ustroju nośnego - naprawa betonu
WD-29A
- Wykonanie nawierzchni z żywicy
WD-29
- Naprawa stref nadłożyskowych A (7z7)
- Betonowanie kap chodnikowej jezdnia prawa kapa zewnętrzna B1-C1
- Betonowanie kap chodnikowej jezdnia prawa kapa zewnętrzna A1-B1, C1-D1
- Betonowanie kap chodnikowej jezdnia prawa kapa wewnętrzna brakujący fragment przy dylatacji D1
- Wykonanie betonu wyrównaczego pod kapy chodnikowe za podporą D1
- Wklejanie kotew talerzowych - jezdnia prawa kapa szeroka
- Zbrojenie kap chodnikowych - jezdnia prawa kapa szeroka
- Montaż krawężnika na skrzydle za podporą D1
- śrutowanie płyty pomostowej jezdnia prawa
- przygotowanie płyty pomostowej jezdnia prawa pod ułożenie izolacji termozgrzewalnej
- Jezdnia lewa UN - zakończenie prac z nawierzchnią żywic na kapach
- Jezdnia lewa skrzydła - wykonywanie żywic na kapach chodnikowych
WD-30
- dokończenie nawierzchni na kapach chodnikowych jezdni prawej
- montaż barier mostowych
- wykonanie drenażu podłużnego UN wraz z osadzeniem górnych elementów wpustów mostowych
PE-09
- wykonanie uszczelnień pomiędzy deskami gzymsowymi UN oraz pomiędzy krawężnikami
WD-31
- konstrukcja fundamentów pod umocnienie stożków skarpowych
- montaż krawężników kap chodnikowych na ustroju nośnym jezdni prawej
- montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym jezdni prawej
- wykonanie krawężników zanikających za p. A
- wykonanie kosmetyki powierzchni betonowych podpór A i B od strony DW331
- przygotowanie powierzchni UN jezdni prawej do ułożenia izolacji z papy termozgrzewalnej
- ułożenia izolacji z papy termozgrzewalnej na jezdni prawej UN
PT KGHM
- konstrukcja fundamentów pod umocnienie stożków skarpowych
- kosmetyka powierzchni betonowych podpór
- wykonanie zasypki drogowej na UN nitki prawej
WD-32
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
WD-33A
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
PE-10
- PE-10C - przygotowanie zaplecza
- PE-10C - C1 - wklejanie brakujących prętów
- PE-10C - C1 - zbrojenie fundamentu seg.1
- PE-10C - C1 - betonowanie fundamentu seg.1
- PE-10C - C2 - rozbiórka materacy
- PE-10B - montaż oblicowania do poziomu drogi
- PE-10B - rozbiórka sklejki z poprzecznicy i gzymsu czołowego
- PE-10B - uszczelnienie pomiędzy belkami prefabrykowanymi
- PE-10B - wykonanie deskowania gzymsu czołowego
PE-11
- Wklejanie i montaż zbrojenia - podpora 2 j. prawa
- Wiercenie otworów i wklejanie prętów zbrojeniowych - podpora 1 j. prawa
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
PE-11A
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
PE-11B
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
PE-12
- Wiercenie otworów i wklejanie prętów zbrojeniowych - podpora 1 j. prawa
- Betonowanie wnęki dylatacyjnej, podpora 2, j. prawa
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
PE-12A
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
PE-12B
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
WD-33A
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
PG-1
- Montaż blach maskujących dylatacje pionowe przyczółków
WA-1
- Wiercenie otworów i wklejanie prętów zbrojeniowych - podpora 1 i 3 jezdnia lewa
- Wykonywanie uszczelnienia szczelin podłużnych w kapach chodnikowych, j. lewa
Roboty branżowe
Branża teletechniczna
- Kalibrowanie odcinków wykonanych kanałów
- Dostosowanie przebiegu kanału technologicznego do rzędnych rowów drogowych
- Dokończenie kanału technologicznego w rejonie WD29
- Czynność związane z przebudową kolizji teletechniczne 5.2 w związku z budową rowów drogowych
Branża elektroenergetyczna
- Montaż opraw oświetleniowych na TG MOP Polkowice
- Montaż opraw oświetleniowych na TG MOP Lubin
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Lubin Północ
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Północ
- Montaż opraw oświetleniowych na TG węzeł Polkowice Południe
- Prace przygotowawcze do złączy SN
- Wstawiono jedno złącze SN w rejonie MOP Lubin
- Dostosowanie przebiegu SN do rzędnych rowów drogowych
Branża hydrotechniczna
- Wykonanie rowów dopływowych do zbiornika Stawu 1
- Roboty naprawcze na stawie 1 i 2 oraz zbiorniku Z-10
Branża kanalizacja deszczowa
- Prace związane z wykańczaniem zespołów oczyszczających montaż wylotów piaskowników
- Prace oczyszczające na zespołach (głównie studnie wpadowe i piaskowniki
- Regulacja wpustów w ciągu ścieku monolitycznego
- Umocnienia rowu przy wylocie UP10A/WL
- Wykonano wylot kanału DB5.2/WL(za obiektem WD33A) wraz z umocnienie rowu
Branża wodno-kanalizacyjna
- Prac nie przewidziano
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, prace porządkowe
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- monitoring osiadań