Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2020-09

Postęp robót wrzesień 2020

28.09.-04.10.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna KR 1-2
- Warstwa ścieralna SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Podbudowa 0/31,5
- Ściek trójkątny
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Gwoździe gruntowe
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Rozplantowanie hałdy nr 211
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Montaż kostki betonowej w pasie rozdziału
- Kosmetyka powierzchni gzymsu w pasie rozdziału
WD-25C
- Opracowanie nowej niwelety
WD-26
- Rozbiórka obrzeży zamykających umocnienie
PE-8
- Profilowanie stożków
- Kosmetyka betonu
WD-27
- Kosmetyka betonu
- Przygotowanie powierzchni betonu pod odświeżenie izolacji cienkiej
WD-28
- Wykonanie podwaliny skarpy podpory A
- Rozbiórka deskowania podwaliny podpora A
- Zasypka fundamentu na podporze C
WD-29A
- Regulacja dylatacji
- Kosmetyka betonu
WD-30
- Kosmetyka betonu
PT-KGHM
- Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej
- Deskowanie ustroju nośnego jezdni lewej
WD-31
- Montaż belek prefabrykowanych, obie jezdnie
WD-33
- Zbrojenie kap chodnikowych na podporze C
- Wykonywanie wpustów deszczowych, elementów systemu odwodnienia drogi, przed podporą A
- Montaż krawężnika zanikającego na podporze A
- Rozbiórka nawierzchni na obiekcie
- Usunięcie pozostałości nawierzchni przy dylatacjach oraz izolacji grubej na ustroju nośnym
- Demontaż ścieków przykrawężnikowych i wpustów
PE-10A
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
PE-11
- Demontaż ścieku przykrawężnikowego oraz góry wpustów, jezdnia lewa
PE-12
- Rozbiórka krawężnika zanikającego na jezdni prawej, podpora 1 i 2
WA-1
- Szalunek murka oporowego podpora P3 jezdnia prawa
WA-2
- Czyszczenie i spoinowanie desek gzymsowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia w rejonie Węzła Polkowice PN TG 41+300 do 41+41+750 JL oraz montaż słupów oświetleniowych
Branża teletechniczna
- w razie potrzeby i postępu frontu drogowego związanego z materacami będą prowadzone konieczne prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego,
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 po odebraniu warstwy kam 31,5-63mm rozkładanie warstwy filtracyjne z kamienia naturalnego(żwir) 8-16mm na geosyntetetyku,
- Zbiornik Z11 prace przygotowawcze do przecisku miedzy zbiornikami Z11 i Z12
- Zbiornik Z10 dokończenie wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku i przygotowanie warstwy do odbioru,
- Zbiornik Z9 rozpoczęcie wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku oraz przygotowanie warstwy do odbioru,
- Zbiornik Z8 kontynuacja prac ziemnych w czaszy zbiornika, wywóz urobku oraz dokończenie profilowania skarp
Branża kanalizacja deszczowa
- montaż umocnienia rowu przy wylotach kanałów/przykanalików TG 33+500 do 35+500
- montaż wpustów koło obiektu WD33 DO2/1 0+725 i 0+812
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 37+300 do 40+300 oraz od 44+300 do 45+600; 41+330 do 41+600; 41+330 do 41+600
Branża sanitarna
- oczekujemy na termin odbioru kolizji nr 2, 4, 13(odpowiedzi od eksploatatorów sieci)
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 5, 7,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę
- wprowadzanie uwag do programów naprawczych obiektów mostowych

21.09-27.09.2020r.
Roboty drogowe:
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający DW 331
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Gwoździe gruntowe
- Pobocza
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur
przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
WD-25A
-Montaż kostki betonowej łezki stożków
-Rozbiórka kostki w pasie rozdziału
WD-25B
- Spoinowanie desek gzymsowych
- Demontaż wkładek dylatacyjnych
WD-26
- Kosmetyka betonu architektonicznego- usuwanie uwag komisji odbiorowej
- Obsypka murków oporowych
PE-8
- Profilowanie stożków
WD-27
- Kosmetyka betonu
- Profilowanie stożków
WD-28
- Profilowanie skarp na podporze C
- Przeprowadzono badania podwaliny stożka C
- Rozbiórka podwaliny stożka przy podporze A
WD-29A
- Kosmetyka betonu
- Profilowanie stożków
WD-30
- Kosmetyka betonu
PE-9
- Rozbiórka materacy odciążających za przyczółkiem podpory A (dla obu jezdni)
PT KGHM
- Zbrojenie ustroju nośnego
- Beton wyrównawczy pod wspornik płyty przejściowej podpora A
WD-33
- Beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe - podpora C
PE-10A
- Rozdeskowanie wsporników płyty oś A1
- Naprawa powierzchni betonowej wsporników pod dylatacje poziome pomiędzy segmentami ustrojów nośnych
WA-1
- Deskowanie murka oporowego stożka P1 jezdnia lewa
- Betonowanie murka oporowego stożka P1 jezdnia lewa
WA-2
- Kosmetyka powierzchni betonu architektonicznego- usuwanie uwag komisji odbiorowej
- Czyszczenie i spoinowanie desek gzymsowych
Branża elektroenergetyczna
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP
- prace z wykonaniem SZR i oświetlenia w rejonie Węzła Polkowice PN TG 41+300 do 41+41+750 JL
- w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych będą montowane słupy oświetlenia w rejonie MOP Lubin
Branża teletechniczna
- w razie potrzeby i postępu frontu drogowego związanego z materacami będą prowadzone konieczne prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego,
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 odebranie warstwy kam 31,5-63mm i rozłożenie kolejnej warstwy filtracyjne z kamienia naturalnego(żwir) 8-16mm
- Zbiornik Z11 kontynuacja wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku i pozostawienia miejsca na wykonanie pręcisku miedzy zbiornikami Z11 i Z12
- Zbiornik Z10 rozpoczęcie wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku po uzyskaniu zgody inspektora
- Zbiornik Z9 rozpoczęcie wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku po uzyskaniu zgody inspektora
- Zbiornik Z8 kontynuacja prac ziemnych w czaszy zbiornika i wywóz urobku oraz rozpoczęcie profilowania skarp
Branża kanalizacja deszczowa
- wymiana uszkodzonego przykanalika TG 40+220JL
- uzupełnienie spoinowania na umocnieniach rowów na odcinku od PE11 do PE12
- montaż umocnienia rowu przy wylotach kanałów/przykanalików TG 33+500 do 35+500
- regulacja wpustów, montaż kratek, regulacja włazów, montaż włazów - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 37+300 do 40+300 oraz od 44+300 do 45+600
Branża sanitarna
- prace związane z przygotowaniem kolizji nr 4 do odbioru
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

14.09-20.09.2020r.
Roboty drogowe:
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+300 - 45+600
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający DW 331
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Podbudowa 0/31,5
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Gwoździe gruntowe
- Uzupełnienie nasypu na poboczach
- Pobocza
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Spoinowanie desek gzymsowych
- Montaż obrzeża zamykającego łezki stożków
WD-25 A,C
-Kosmetyka betonu
WD-26
- Kosmetyka betonu architektonicznego- usuwanie uwag komisji odbiorowej
- Rozdeskowanie i obsypka murków oporowych
WD-27
- Kosmetyka betonu
- Profilowanie stożków
WD-29A
-Kosmetyka betonu
WD-29
-Odtworzenie izolacji powłokowej podpory C/D1- korpus i skrzydła od strony zasypki
WD-30
-Kosmetyka betonu
PE-9
- Rozbiórka materacy odciążających za przyczółkiem podpory A (dla obu jezdni)
PT KGHM
-Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego
- Przygotowanie powierzchni styku betonu pod gzymsy na skrzydłach, piaskowanie wytyków zbrojenia na gzymsach skrzydeł.
- Rozdeskowanie oczepu tymczasowego
WD-33
- Betonowanie murków oporowych - podpora C obie strony
- Deskowanie kap chodnikowych podpora C- regulacja desek gzymsowych
PE-10
-Montaż deskowania wsporników płyty oś A1
- Wiercenie otworów pod zbrojenie uzupełniające wspornika, wklejanie prętów, uzupełnianie zbrojenia - oś A1
- montaż dylatacji na styku segmentów UN w osi podpory A1
- Betonowanie wspornika płyty oś A1
PE-11
-Kosmetyka betonu
WA-2
-Kosmetyka betonu
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe w rejonie Ronda P-PN
- dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia na WLP
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie MOP Lubin JP i JL
Branża teletechniczna
-prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego w rejonie MOP Lubin po uzgodnieniu z inspektorem warunków wykonania prac odtworzeniowych
Branża hydrotechniczna
- Zbiornik Z12 odebranie warstwy kam 31,5-63mm i rozłożenie kolejnej warstwy filtracyjne z kamienia naturalnego(żwir) 8-16mm
- Zbiornik Z11 kontynuacja wbudowania warstwy filtracyjnej z kamienia łamanego 31,5-63mm i geosyntetyku
- Zbiornik Z10 rozpoczęcie prac ziemnych w dnie i profilowanie skarp zbiornika
- Zbiornik Z9 rozpoczęcie prac ziemnych w czaszy zbiornika i wywóz urobku oraz rozpoczęcie profilowania skarp po uzyskaniu dostępu do rampy zjazdowej
- Zbiornik Z8 rozpoczęcie prac ziemnych w czaszy zbiornika i wywóz urobku oraz rozpoczęcie profilowania skarp
Branża sanitarna
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
- inwentaryzacja kolizji pod względem brakujących elementów wyposażenia
- kontynuacja inwentaryzacja kolizji pod względem brakujących elementów wyposażenia
Branża kanalizacja deszczowa:
- przeprowadzono montaż umocnień na TG 47+500 do 47+678,08
- uzupełnienie spoinowania na umocnieniach rowu na DO2/1
- montaż umocnień rowu i wylotu przy kanalików na TG 41+400 do 41+575
- montaż umocnień w rejonie węzła Polkowice Północ
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

07-13.09.2020r.
Roboty drogowe:
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający DW 331
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+700
- Humusowanie
- Rów chłonny
- W-wa technologiczna 0/31.5
- Podbudowa pomocnicza 0/31.5
- Podbudowa zasadnicza 0/31.5
- Gwoździe gruntowe
- Uzupełnienie nasypu na poboczach
- Wywóz odpadów w. Polkowice: hałda 127
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-26
-Kosmetyka betonu
-Wykonanie brakujących części murków oporowych stożków
PE-8
-kosmetyka betonu
PE-9
-Rozbiórka materacy odciążających za przyczółkiem podpory A
WD-27
-Kosmetyka betonu
WD-29A
-Kosmetyka betonu
WD-29
-Rozbiórka materacy za podporami C i D1
WD-30
-Kosmetyka betonu
WD-31
-Pielęgnacja betonu poprzecznic w osiach A, B
-Demontaż schodni - udostępnienie frontu dla robót drogowych
-Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
PT KGHM
-Wklejanie zbrojenia zespalającego
-Zbrojenie płyty pomostowej - jezdnia lewa i prawa
-Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
-Wykonywania konstrukcji oczepu tymczasowego na ściankach szczelnych (deskowanie, zbrojenie)
WD-32
-Profilowanie stożków podpora A, C
WD-33
-Podpora A - deskowanie murka oporowego stożka (strona lewa)
-Podpora A - rozdeskowanie murka oporowego stożka (strona prawa)
-Podpora C - przygotowanie podłoża pod murek oporowy stożka
PE-10
-Demontaż deskowania wsporników płyty oś A3
-Montaż deskowania wsporników płyty oś A1
-Wiercenie otworów pod zbrojenie uzupełniające wspornika, wklejanie prętów, uzupełnianie zbrojenia - oś A1
PE-11
-Kosmetyka betonu
WD-33A
-Odtworzenie stożka podpora A
WA-2
-Kosmetyka betonu
Montaż reperów przewidzianych do monitoringu obiektów mostowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna
- prace porządkowe i przygotowanie terenów pod dalsze prace z wykonaniem SZR i oświetlenia
- uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Branża teletechniczna
- prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego w rejonie MOP Lubin mogą wystąpić opóźnienia ze względu na warunki atmosferyczne. Prace możliwe do wykonania pod warunkiem wykonania warstw nasypu na odpowiednim poziomie przez ekipy drogowe
Branża wod-kan
- uzupełnienie spoinowania na umocnieniach rowu w kolejności od WLP, a później wzdłuż TG
- montaż wylotów i umocnień na DO2/1 od 2+100 do 2+420 JP IJL oraz 4+490 do 5+070 JL
- montaż umocnień wylotów kanałów/przykanalików TG 47+500 do 47+678,08 JL i JP
Branża hydrotechniczna
- dokończenie prac ziemnych na zbiorniku Z-11 (wykop czaszy zbiornika, na bieżąco profilowanie skarp i wyrównanie dna zbiornika i przygotowanie pod rozłożenie geowłókniny) oraz wykonanie tymczasowego zjazdu do czaszy zbiornika szerszego od projektowanego dla uzyskania większego stopnia bezpieczeństwa podczas wwożenia materiałów filtracyjnych do czaszy zbiornika
- rozpoczęcie ułożenie warstw dna zbiornika Z11 (geosyntetyk, warstwa filtracyjna z kam. 31,5-63mm)
- przygotowanie warstwy kam. 31,5-63mm pod rozłożenie geosyntetyku oraz ułożenie kolejnej warstwy filtracyjnej kam naturalnego (żwir) 8,0-16,0mm
- uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Branża sanitarna
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- przygotowanie dokumentacji do sprawdzenie czy planowane podniesienia terenu wpłyną na tereny objęte kolizjami
- składanie/uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
- inwentaryzacja kolizji pod względem brakujących elementów wyposażenia
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

31.08.-06.09.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+600
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
WD-25C
- Kosmetyka betonu
WD-26
- Kosmetyka betonu
PE-8
- Kosmetyka betonu
WD-27
- Kosmetyka betonu
WD-28
- Kosmetyka betonu
WD-29A
- Kosmetyka betonu
WD-29
- Rozbiórka materacy za podporami C i D1
WD-31+PT KGHM
- Montaż zbrojenia zamiennego poprzecznic zgodnie z KNA/M/011
- Betonowanie poprzecznic w osiach A i B
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Izolacja cienka ścian przyczółka
- Montaż dylatacji poziomej pomiędzy poprzecznicą a podporą w osi A
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wykonywania konstrukcji oczepu tymczasowego na ściankach szczelnych (deskowanie, zbrojenie)
WD-33
- Podpora A - deskowanie murka oporowego stożka
- Betonowanie murka oporowego podpora A strona prawa
- Podpora C - wykop pod murek oporowy stożka
- Podpora C - izolacja gruba ścianki zaplecznej i części płyty przejściowej (uzależnione od warunków pogodowych)
PE-10
- Demontaż deskowania wsporników płyty oś A3
- Montaż deskowania wsporników płyty oś A1
- Wiercenie otworów pod zbrojenie uzupełniające wspornika, wklejanie prętów, uzupełnianie zbrojenia - oś A1
WD-33A
- Odtwarzanie stożków podpory A, C
WA-1
- Rozbiórka murków oporowych stożka P1 jezdnia lewa
WA-2
- Kosmetyka betonu
Inne: Montaż reperów przewidzianych do monitoringu obiektów mostowych
Branża elektroenergetyczna
- montaż słupów oświetleniowych na WLP łącznica "BC"
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie MOP Lubin
- montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe w rejonie Rondo P-PN
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie Rondo P-PN
Branża teletechniczna
- prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego w rejonie MOP Lubin mogą wystąpić opóźnienia ze względu na warunki atmosferyczne
Branża wod-kan
- uzupełnienie spoinowania na umocnieniach rowu w kolejności od WLP, a później wzdłuż TG
- przykanalik do wpustu w km 41+490
- montaż wylotów i umocnień na DO2/1 od 2+100 do 2+420
- montaż umocnień wylotów kanałów
Branża hydrotechniczna
- dokończenie prac ziemnych na zbiorniku Z-11 (wykop czaszy zbiornika, na bieżąco profilowanie skarp i wyrównanie dna zbiornika i przygotowanie pod rozłożenie geowłókniny) oraz wykonanie tymczasowego zjazdu do czaszy zbiornika szerszego od projektowanego dla uzyskania większego stopnia bezpieczeństwa podczas wwożenia materiałów filtracyjnych do czaszy zbiornika
- kontynuacja ułożenie warstw dna zbiornika Z12 (geosyntetyk, warstwa filtracyjna z kam. 31,5-63mm)
- przygotowanie warstwy kam. 31,5-63mm pod rozłożenie geosyntetyku oraz ułożenie kolejnej warstwy filtracyjnej kam naturalnego (żwir) 8,0-16,0mm
- na zbiorniku Z-12 przygotowanie skarp pod wbudowanie materiału umocnienia skarpy
- uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Branża sanitarna
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

Postęp robót

    Graficzny monitoring postępu robót mostowych - stan na dzień 30.09.2020

    Graficzny monitoring postępu robót mostowych - stan na dzień 30.09.2020

    Graficzny monitoring postępu robót mostowych - stan na dzień 30.09.2020

  Postęp robót