Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4)

 

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,

Zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,

Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) 

2020-08

Postęp robót sierpień 2020

31.08.-06.09.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+600
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
WD-25C
- Kosmetyka betonu
WD-26
- Kosmetyka betonu
PE-8
- Kosmetyka betonu
WD-27
- Kosmetyka betonu
WD-28
- Kosmetyka betonu
WD-29A
- Kosmetyka betonu
WD-29
- Rozbiórka materacy za podporami C i D1
WD-31+PT KGHM
- Montaż zbrojenia zamiennego poprzecznic zgodnie z KNA/M/011
- Betonowanie poprzecznic w osiach A i B
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Izolacja cienka ścian przyczółka
- Montaż dylatacji poziomej pomiędzy poprzecznicą a podporą w osi A
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wykonywania konstrukcji oczepu tymczasowego na ściankach szczelnych (deskowanie, zbrojenie)
WD-33
- Podpora A - deskowanie murka oporowego stożka
- Betonowanie murka oporowego podpora A strona prawa
- Podpora C - wykop pod murek oporowy stożka
- Podpora C - izolacja gruba ścianki zaplecznej i części płyty przejściowej (uzależnione od warunków pogodowych)
PE-10
- Demontaż deskowania wsporników płyty oś A3
- Montaż deskowania wsporników płyty oś A1
- Wiercenie otworów pod zbrojenie uzupełniające wspornika, wklejanie prętów, uzupełnianie zbrojenia - oś A1
WD-33A
- Odtwarzanie stożków podpory A, C
WA-1
- Rozbiórka murków oporowych stożka P1 jezdnia lewa
WA-2
- Kosmetyka betonu
Inne: Montaż reperów przewidzianych do monitoringu obiektów mostowych
Branża elektroenergetyczna
- montaż słupów oświetleniowych na WLP łącznica "BC"
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie MOP Lubin
- montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe w rejonie Rondo P-PN
- montaż słupów oświetleniowych w rejonie Rondo P-PN
Branża teletechniczna
- prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego w rejonie MOP Lubin mogą wystąpić opóźnienia ze względu na warunki atmosferyczne
Branża wod-kan
- uzupełnienie spoinowania na umocnieniach rowu w kolejności od WLP, a później wzdłuż TG
- przykanalik do wpustu w km 41+490
- montaż wylotów i umocnień na DO2/1 od 2+100 do 2+420
- montaż umocnień wylotów kanałów
Branża hydrotechniczna
- dokończenie prac ziemnych na zbiorniku Z-11 (wykop czaszy zbiornika, na bieżąco profilowanie skarp i wyrównanie dna zbiornika i przygotowanie pod rozłożenie geowłókniny) oraz wykonanie tymczasowego zjazdu do czaszy zbiornika szerszego od projektowanego dla uzyskania większego stopnia bezpieczeństwa podczas wwożenia materiałów filtracyjnych do czaszy zbiornika
- kontynuacja ułożenie warstw dna zbiornika Z12 (geosyntetyk, warstwa filtracyjna z kam. 31,5-63mm)
- przygotowanie warstwy kam. 31,5-63mm pod rozłożenie geosyntetyku oraz ułożenie kolejnej warstwy filtracyjnej kam naturalnego (żwir) 8,0-16,0mm
- na zbiorniku Z-12 przygotowanie skarp pod wbudowanie materiału umocnienia skarpy
- uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Branża sanitarna
- prace związane z dokończeniem kolizji 1, 4, 5, 7, 13,
- uzupełnianie wniosków materiałowych na bieżąco
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

24.08.-30.08.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+600
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Warstwa mrozoochronna
- Warstwa technologiczna
- GWN
- Pobocza z drestruktu bitumicznego
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
WD-25C
- Wykonywanie stożka PA strona lewa
- Kosmetyka betonu
WD-26
- Kosmetyka betonu
WD-28
- Kosmetyka betonu
WD-29A
- Kosmetyka betonu
WD-29
- Rozbiórka materacy za podporami C i D1
WD-31+PT KGHM
- Montaż zbrojenia zamiennego poprzecznic zgodnie z KNA
- Zamknięcie deskowania poprzecznic - oś A, B
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Rozpoczęcie zbrojenia ustroju nośnego
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wykonywania konstrukcji oczepu tymczasowego na ściankach szczelnych (deskowanie, zbrojenie)
WD-33
- Podpora C - izolacja gruba ścianki zaplecznej i części płyty przejściowej
PE-10
- Betonowanie wsporników płyty oś A3
- Wiercenie otworów pod zbrojenie uzupełniające wspornika w osi A1
WD-33A
- Odtwarzanie stożków podpory A, C
WA-1
- Rozbiórka murków oporowych stożka P1 jezdnia lewa i P3 jezdnia prawa
WA-2
- Kosmetyka betonu
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna:
- układanie kabli na odcinku WLP łącznica "BC"
- montaż fundamentów słupów na odcinku WLP łącznica "BC" i w rejonie ronda Polkowice Północ
- dokończenie prac porządkowych w rejonie MOP Lubin
Branża teletechniczna:
- prace związane z odtworzeniem kanału technologicznego w rejonie MOP Lubin
Branża wod-kan-gaz:
- dokończenie prac montażowych wylotów na kanale DA7; montaż wpustu w rejonie wjazdu na MOP Lubin
- dokończenie prac związanych z montażem wylotów, ścieków skarpowych i umocnień rowów w rejonie WLP łącznicy "A", ronda Polkowice Południe i drogi DP 12118D;
- regulacja wpustów, montaż kratek - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 38+050 do 38+650 oraz od 44+300 do 45+600
- czyszczenie kanału DA20, prace związane z montażem wylotów kanałów/przykanalików na i umocnień rowu na trasie TG od33+500 do 33+800 oraz "WP"
Branża hydrotechniczna:
- prace ziemne na zbiorniku Z-11 (wykop czaszy zbiornika, na bieżąco profilowanie skarp i wyrównanie dna zbiornika i przygotowanie pod rozłożenie geowłókniny)
- kontynuacja ułożenie warstw dna zbiornika Z12 (geosyntetyk, warstwa filtracyjna z kam. 31,5-63mm)
- na zbiorniku Z-12 wykonanie tymczasowego zjazdu do czaszy zbiornika szerszego od projektowanego dla uzyskania większego stopnia bezpieczeństwa podczas wwożenia materiałów filtracyjnych do czaszy zbiornika
Branża sanitarna
- prace związane z kolizjami 2 i 4 oraz przygotowawcze na kolejnych kolizjach
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

17.08.-23.08.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+600
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Warstwa technologiczna 0/31.5
- nasyp
- wykop
- podbudowa betonowa
- Pobocza z drestruktu bitumicznego
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Przepusty PEHD
- Warstwa ścieralna
- Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
- Rozbiórka zabruku powierzchni poziomych stożków
WD-25C
- Naprawa stożka PB strona lewa
- Kosmetyka betonu
WD-26
- Kosmetyka betonu
WD-28
- Kosmetyka betonu
WD-29A
- Kosmetyka betonu
WD-29
- Usunięcie izolacji grubej kapy chodnikowej nad koleją - jezdnia prawa
- Rozbiórka betonu podkładowego płyty przejściowej C
- Kontynuacja rozbiórki materacy za podporą D i C
WD-31+PT KGHM
- Montaż zbrojenia poprzecznic - oś A
- Zamknięcie deskowania poprzecznic - oś A, B
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Rozpoczęcie zbrojenia ustroju nośnego
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- ucięcie ścianek szczelnych pod obiektem do rzędnej pod wykonanie konstrukcji tymczasowego oczepu
-rozpoczęcie wykonywania konstrukcji oczepu tymczasowego na ściankach szczelnych (deskowanie, zbrojenie)
PE-10
- Montaż dylatacji pomiędzy segmentami UN - oś A3
- Betonowanie wsporników płyty oś A3
WD-33
- Odtwarzanie stożków podpory A, C
WD-33A
- Odtwarzanie stożków podpory A, C
WA-1
- Usuwanie pozostałości SMA przy dylatacjach i krawężnikach
WA-2
- Kosmetyka betonu
- Uszczelnienie pomiędzy deskami gzymsowymi, czyszczenie desek gzymsowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna:
- montaż słupów oświetleniowych na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. P
- układanie kabli na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. L
- montaż fundamentów słupów na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. L i w rejonie ronda Polkowice Północ
Branża wod-kan-gaz:
- montaż ścieków umocnień rowów przy wylotach kanałów/przykanalików na TG od 43+270 do 44+700 JP oraz w rejonie WLP łącznicy "A" i "B" i ronda Polkowice Południe; Wyloty drenażu; Umocnienia dna rowu w rejonie DP 12118D JP; wykonywanie umocnień dna rowu na wysokości wylotów kanałów/przykanlików na bieżąco z postępem prac na rowach drogowych
- wykonanie wpustów na DO2/1 w rejonie Biedrzychowej i MOP Lubin Północ
- regulacja wpustów, montaż kratek - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 38+050 do 38+650 oraz od 44+300 do 45+600
Branża hydrotechniczna:
- prace ziemne na zbiorniku Z-12 (wykop czaszy zbiornika, na bieżąco profilowanie skarp i wyrównanie dna zbiornika i przygotowanie pod rozłożenie geowłókniny)
- ułożenie warstw dna zbiornika (podsypka piaskowa, geosyntetyk, warstwa filtracyjna z kam. 31,5-63mm)
- na zbiorniku Z-11 wywóz urobku z czaszy zbiornika oraz profilowanie skarp i równanie dna zbiornika
Branża sanitarna
- prace przygotowawcze
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

10.08.-16.08.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- Warstwa ścieralna
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300
- Materac zabezpieczający 44+300 - 45+600
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Ściek trójkątny
- Krawężnik
- Podbudowa zasadnicza 0/31,5
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Ponadto prowadzono prace związane z wykonaniem przepustów na drogach dojazdowych / serwisowych (układanie rur przewodowych wraz z obsypką / zasypką)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
- Przygotowanie stożków nasypowych do dokonania napraw
WD-25C
- Naprawa stożka PB strona lewa
- Kosmetyka betonu
- Zasypka pod kapy chodnikowe skrzydeł
WD-26
- Kosmetyka betonu
WD-29A
- Oczyszczenie wnęk dylatacyjnych
- Kosmetyka betonu
WD-29
- Rozbiórka desek gzymsowych, zbrojenia kapy chodnikowej nad koleją - jezdnia prawa
- Usunięcie izolacji grubej kapy chodnikowej nad koleją - jezdnia prawa
PE-9
- Rozbiórka płyt przejściowych przy podporze A (od strony Nowej Soli)
WD-31+PT KGHM
- Montaż zbrojenia poprzecznic - oś A i B
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Dokończenie wiercenia otworów w półkach belek typu "Kujan" pod zbrojenie zespalające.
- Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Deskowanie ustroju nośnego
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- ucięcie ścianek szczelnych pod obiektem do rzędnej pod wykonanie konstrukcji tymczasowego oczepu
PE-10
- Montaż dylatacji pomiędzy segmentami UN - oś A3
- Deskowanie wnęk zakotwień kabli sprężających oś A3
- Zbrojenie wsporników płyty oś A3
WD-33
- Odtwarzanie stożków podpory C
- odtwarzanie stożków podpory A
PE-11B
- Odtwarzanie stożków
WD-33A
- Naprawa stożków nasypowych
WA-1
- Usuwanie pozostałości SMA przy dylatacjach i krawężnikach
WA-2
- Kosmetyka betonu
- Usuwanie pozostałości SMA przy dylatacji i krawężnikach
Roboty branżowe:
Branża elektroenergetyczna:
- montaż słupów oświetleniowych na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. P
- układanie kabli na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. L i dokończenie montażu kabli w rejonie ronda Polkowice Północ
- montaż fundamentów słupów na odcinku rozbieranego i odtwarzanego materaca 44+300 do 45+600 str. L i w rejonie ronda Polkowice Północ
Branża wod-kan-gaz:
- montaż wylotów kanałów/przykanalików na kanałach DA10 i DA9
- montaż ścieku skarpowego i wylotów na WLP łącznicy D
- montaż ścieków umocnień rowów przy wylotach kanałów przykanalików TG od 43+270 do 44+700
- regulacja wpustów, montaż kratek - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 38+050 do 38+650 oraz od 44+300 do 45+600
Branża hydrotechniczna:
- prace ziemne na zbiorniku Z-12 (wykop czaszy zbiornika, na bieżąco profilowanie skarp i wyrównanie dna zbiornika i przygotowanie pod rozłożenie geowłókniny)
- na zbiorniku Z-11 wywóz urobku z czaszy zbiornika oraz profilowanie skarp
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

03.08.-08.08.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 44+900 - 45+600 str. L
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300 str. P
- Materac zabezpieczający 44+300-45+600tr. P
- Podbudowa zasadnicza 0/31.5 mm
- Humusowanie
- Rów chłonny
- Ściek trójkątny
- Krawężnik
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
- Przygotowanie stożków nasypowych do dokonania napraw
WD-25C
- Naprawa stożka PB strona lewa
- Kosmetyka betonu
- Zasypka pod kapy chodnikowe skrzydeł
WD-26
- Kosmetyka betonu
WD-29A
- Oczyszczenie wnęk dylatacyjnych
- Kosmetyka betonu
PE-9
- Rozbiórka płyt przejściowych przy podporze A (od strony Nowej Soli)
WD-31+PT KGHM
- Dokończenie montażu deskowania poprzecznic - oś A i B
- Montaż zbrojenia poprzecznic - oś A i B
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
- Dokończenie wiercenia otworów w półkach belek typu "Kujan" pod zbrojenie zespalające.
- Wklejanie zbrojenia zespalającego
- Deskowanie ustroju nośnego
- Izolacja cienka ścian przyczółka, montaż dylatacji pionowych pomiędzy segmentami korpusów
- Kontynuacja zasypki miedzy WD-31 a PT KGHM
PE-10
- Montaż podparcia i deskowania wspornika UN PE-10A - oś A3
- Montaż dylatacji pomiędzy segmentami UN - oś A3
WD-33
- Odtwarzanie stożków podpory C
PE-11B
- Odtwarzanie stożków
WD-33A
- Naprawa stożków nasypowych
WA-2
- Kosmetyka betonu
- Usuwanie pozostałości SMA przy dylatacji i krawężnikach
Roboty branżowe:
Branża elektroenergrtyczna:
- montaż słupów oświetleniowych na odcinku 44+300 do 45+600
- montaż fundamentów słupów na odcinku 44+300 do 45+600
- układanie kabli na odcinku 44+300 do 45+600
- rozpoczęto montaż kabli w rejonie ronda Polkowice Północ
Branża wod-kan-gaz
- montaż wylotów kanałów/przykanalików
- montaż ścieków skarpowych poniżej wylotów kanałów/przykanalików
- montaż ścieków umocnień rowów przy wylotach kanałów przykanalików
- regulacja wpustów, montaż kratek - na bieżąco wraz z postępem prac drogowych na odcinkach 38+050 do 38+650 oraz od 44+300 do 45+600
Branża hydrotechniczna:
- prace ziemne na zbiorniku Z-12 (wykop czaszy zbiornika i profilowanie skarp)
- na zbiorniku Z-11 prace przygotowawcze i rozpoczęcie prac ziemnych w czaszy zbiornika
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

27.07.-02.08.2020r.
Roboty drogowe:
- Podbudowa asfaltowa
- Warstwa wiążąca
- warstwa SMA
- Rozbiórka materaca zabezpieczającego 37+300 - 40+300 str. P
- Materac zabezpieczający 44+900 - 45+600 str. P
- Materac zabezpieczający 37+300 - 40+300 str. P
- Rów chłonny
- Humusowanie
- wywóz odpadów po poprzednim Wykonawcy
- kruszenie odpadów po poprzednim Wykonawcy
- Wywóz materiałów sypkich po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
- Wywóz materiałów sztukowych po poprzednim wykonawcy (na plac KGHM)
Roboty mostowe:
WD-25A
- Kosmetyka powierzchni betonowych
- Izolacja górnej powierzchni fundamentów wraz z zasypką
WD-25C
- Naprawa izolacji powłokowej skrzydeł
- Profilowanie stożka PB, strona lewa
- Warstwa drenażowa skrzydeł
- Zasypka pod kapy chodnikowe na skrzydłach
WD-26
- Zasypka fundamentów
WD-29A
- Kosmetyka powierzchni
- Izolacja gruba na styku płyt przejściowych i ścian podpór oraz skrzydeł
WD-29
- Rozbiórka materaca PD1
- Odtwarzanie stożka PD1
WD-31+PT KGHM
- Montaż rusztowania i deskowania poprzecznic w osi podpory A i B obiektu WD-31
- Zasypka za obiektem pomiędzy obiektami (za podporą B)
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora B)
- Montaż dodatkowego zbrojenia (pręty wklejane) w belkach prefabrykowanych Kujan - zgodnie z PW
- Dokończenie uszczelnienia szczelin pomiędzy belkami Kujan
- Zasypka za obiektem pomiędzy obiektami (za podporą A)
- Wykonywanie dylatacji ścian przyczółków od strony zasypki (podpora A)
PE-10A
- Montaż prętów oczekujących (pręty wklejane) dla wsporników ustroju nośnego w osiach A1 i A3
- Montaż deskowania wsporników odciążających
PE-11B
- Odtwarzanie stożków
- Uzupełnienie izolacji fundamentów
PE-12
- Wykonywanie stożków nasypowych
Roboty branżowe:
Branża elektroenergrtyczna:
- montaż słupów oświetleniowych (w. Polkowice Południe)
- montaż fundamentów słupów (w. Polkowice Południe)
- układanie kabli (w. Polkowice Południe)
Branża wod-kan-gaz
- montaż wylotów wraz z umocnieniami (trasa główna)
- regulacja wpustów, montaż kratek - kontynuacja
Branża hydrotechniczna:
- prace ziemne na zbiornikach - kontynuacja (Z11, Z12)
Pozostałe:
- bieżące utrzymanie i zabezpieczenie Terenu Budowy
- utrzymanie i monitoring stanu COR
- nadzór środowiskowy
- opracowywanie Dokumentów Wykonawcy
- organizacja zaplecza budowy
- segregacja i wywóz odpadów / materiałów pozostawionych przez poprzedniego wykonawcę

Postęp robót 08.2020

    Graficzny monitoring postępu robót mostowych - stan na dzień 31.08.202

    Graficzny monitoring postępu robót mostowych - stan na dzień 31.08.2020

    Graficzny monitoring postępu robót mostowych - stan na dzień 31.08.2020

  Postęp robót